Tham quan nhà máy

Ngoại thất nhà máy

yrtytr

tgreytr

Xưởng chế biến

jghkut

iutyuy

factory (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

factory (4)

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

Xưởng sản xuất khuôn mẫu

utyiu

truyy

factory (9)

factory (5)

ytruytr

Xưởng tiêm

factory (2)

factory (1)

factory (7)